Sage | Všeobecný štatút

VŠEOBECNÝ ŠTATÚT SÚŤAŽÍ SAGE
NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH (ďalej len súťaž)

Preambula

• Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.
• Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže na sociálnych sieťach SAGE SK (predovšetkým Facebook a Instagram).
• Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia produktov vyhlasovateľa súťaže.
• Súťaž je oznámená v texte zverejneného príspevku, statusu alebo udalosti (ďalej len „súťažný príspevok“) na Facebook stránke SAGE SK.

Organizátor súťaže

• Organizátorom a zároveň vyhlasovateľom súťaže je: FAST PLUS, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 357 12 783, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7227/B (ďalej len „vyhlasovateľ, organizátor“).

Výhra v súťaži

• Výhru súťaže oznámi organizátor v popise súťaže.

Termín a miesto konania súťaže

• Termín súťaže oznámi organizátor v popise súťaže.
• Miesto konania súťaže sú sociálne siete SAGE SK (predovšetkým Facebook a Instagram).

Účastníci súťaže

• Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
• Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:
- s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
- ktorá splní pravidlá súťaže podľa tohto štatútu s výnimkou zamestnancov vyhlasovateľa súťaže a ich blízkych osôb (ďalej len „účastník súťaže“) v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník).

Pravidlá súťaže

• Do súťaže je zaradený každý používateľ, ktorý vo vyhlásenom termíne súťaže splní podmienky, oznámené v popise súťaže pošle a zároveň dodrží všetky uvedené pravidlá súťaže.
• Jeden účastník súťaže sa môže zapojiť len raz.
• Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek vylúčiť súťažný komentár, fotografiu alebo komentár s fotografiou, ak sa domnieva, že prišlo k porušeniu pravidiel, bez udania dôvodu. • V prípade zaslania fotografie do komentára účastník súťaže súhlasí so zverejnením a so spracovaním údajov ním zaslaných (rozumej fotografiu).
• V súťaži je jeden výherca a to ten, ktorý bude vyžrebovaný náhodným výberom spomedzi všetkých správnych odpovedí.
• Súťaž sa uzavrie vo vyhlásenom termíne a potom prebehne určenie výhercu súťaže v sídle vyhlasovateľa súťaže.
• Vyhlásenie výhercu bude uvedené na stránke SAGESK, kde súťaž prebieha a to formou vloženia komentára zo strany vyhlasovateľa súťaže pod daným súťažným príspevkom na Facebook SAGE SK.
• Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený v deň vyhlásenia výhercu, prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, že výhercovi nebude možné odoslať zo strany vyhlasovateľa súťaže priamu správu cez Facebook, bude výherca vyzvaný, aby vyhlasovateľa súťaže kontaktoval na Facebook stránke SAGE SK prostredníctvom súkromnej Facebook správy on. V prípade, ak sa výherca súťaže do 48 hodín od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, je vyhlasovateľ súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže alebo súťaž zrušiť.
• O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.
• Vyhlasovateľ súťaže zašle alebo odovzdá výhru výhercovi súťaže najneskôr do 45 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.
• Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej vyhlasovateľom súťaže, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
• Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

Osobitné ustanovenia

• Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Výhru ani jej časť nie je možné zameniť za peniaze. Účastník súťaže (výherca) nie je oprávnený požadovať výmenu predmetu výhry za inú vecnú výhru alebo akúkoľvek modifikáciu predmetu výhry. Výherca berie na vedomie, že predmet výhry nie je možné reklamovať ani uplatňovať akékoľvek benefity alebo spotrebiteľské výhody inak štandardne aplikovateľné u vyhlasovateľa pri kúpe ich tovarov alebo služieb.
• Účastník súťaže bude vylúčený zo súťaže alebo mu nebude poskytnutá výhra, ak nespĺňa podmienky účasti na súťaži, jeho konanie bude mať znaky zneužívania súťaže alebo znaky podvodného súťaženia. Organizátor môže vylúčiť účastníka zo súťaže aj v prípade, ak sa bude správať nedôstojne, agresívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom bude konať proti pravidlám slušného správania a občianskeho spolunažívania.
• Účastník stráca nárok na hlavnú výhru, ak nesplní podmienky súťaže, stanovené organizátorom súťaže. Účastník súťaže nemôže požadovať inú výhru, než ktorá mu bola odovzdaná ani si uplatňovať akékoľvek nároky vo vzťahu k účasti na súťaži. Podľa § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno výhry vymáhať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

• Účastník súťaže berie na vedomie, že v súvislosti s jeho účasťou v súťaži bude Organizátor, v pozícii prevádzkovateľa, môže spracúvať účastníkom poskytnuté osobné údaje. Tieto osobné údaje využije Organizátor k evidencii riadne prihlásených účastníkov akcie. Okrem identifikačných a kontaktných údajov bude organizátor spracúvať tiež všetky osobné údaje, ktoré mu v súvislosti s účasťou v akcii poskytol a ktoré vyplývajú z podstaty akcie, to vždy výlučne za účelom realizácie tejto akcie.
• Poskytnutie osobných údajov Organizátorovi je, rovnako ako účasť v akcii, dobrovoľné. Príjemcami osobných údajov môžu byť najmä subjekty, u ktorých to vyplýva priamo zo zákona. Osobné údaje výhercov akcie môžu byť ďalej za účelom dodania výhry poskytnuté partnerom Organizátora. Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov je Organizátor pripravený kedykoľvek poskytnúť účastníkovi akcie na vyžiadanie.
• Na základe svojich oprávnených záujmov na zlepšovaní služieb je Organizátor ďalej oprávnený zasielať účastníkovi akcie na ním poskytnutú e-mailovú adresu obchodné oznámenia týkajúce sa tých produktov či služieb Organizátora, ktoré priamo súvisia s realizovanou akciou, príp. obchodné oznámenia týkajúce sa ďalších podobných akcií Organizátora. Poskytnutie e-mailovej adresy za týmito účelmi však nie je povinné. Účastník akcie je teda oprávnený proti tomuto spôsobu spracúvania osobných údajov kedykoľvek namietať. V takomto prípade sa Organizátor zaväzuje s týmto spracúvaním bez ďalšieho prestať.
• Ku spracúvaniu osobných údajov účastníka akcie bude dochádzať vždy po dobu primeranú stanovenému účelu, nanajvýš však po dobu 5 rokov od konca trvania akcie.
• Účastník akcie má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov predovšetkým tieto práva:
- právo žiadať o informácie o kategóriách spracúvaných osobných údajov, účele, dobe a povahe spracúvania a o príjemcoch osobných údajov,
- právo požiadať o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov,
- právo požiadať pri naplnení podmienok stanovených relevantnými právnymi predpismi, aby boli osobné údaje opravené, doplnené alebo vymazané, príp. aby bolo ich spracúvanie obmedzené,
- právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu(začať konanie na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.dataprotection.gov.sk),
- právo byť informovaný o prípadoch porušenia ochrany osobných údajov a to vtedy, pokiaľ je pravdepodobné, že daný prípad porušenia povedie k vysokému riziku pro jeho práva a slobody.
• Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže účastník svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané.
• Všetky uvedené práva môže účastník akcie realizovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov Organizátora, ktorými je Mgr. Adam Škarka alebo prostredníctvom emailu na gdpr@advo.cz.
• Viac informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov nájde účastník akcie na webovej stránke https://www.sagesk.sk/ochrana-osobnych-udajov

Záverečné ustanovenia

• Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom 27.12.2021.
• Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením pravidiel súťaže.
• Organizátor si vyhradzuje právo jednostranne meniť znenie štatútu súťaže.
• V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z týchto pravidiel, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko organizátora.
• Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
• Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
• Každý je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu. Znenie štatútu súťaže je zverejnené na webovej stránke www.sage.sk
• Tento štatút súťaže stanovuje pravidlá súťaže. V prípade akýchkoľvek rozporov informáciitýkajúcich sa súťaže, je rozhodujúci tento štatút.

V Bratislave, dňa 27.12.2021