Sage | 3 roky záruka / Registrácia | 3 roky záruka / Registrácia

Podmienky registrácie 3-ročnej záruky

Spoločnosť FAST PLUS, a.s., so sídlom Na pántoch 18, 831 06  Bratislava – Rača, IČO: 35712783 , IČ DPH: SK2020227616 (ďalej len „spoločnosť FAST PLUS“) poskytuje na výrobky SAGE spotrebiteľom nad rámec zákonnej záruky 2 roky záruku o jeden rok (12 mesiacov) naviac od skončenia zákonnej záruky. 3-ročná záruka je poskytnutá za nasledovných podmienok:

1) 3-ročná záruka sa vzťahuje na vybrané spotrebiče značky SAGE dovážané a distribuované spoločnosťou FAST PLUS, ktoré boli zakúpené po 1.12.2017 a je poskytovaná len spotrebiteľom – fyzickým osobám, ktoré nie sú podnikateľskými subjektmi v zmysle platných právnych predpisov.

2) Pre uplatnenie nároku na 3-ročnú záruku je nevyhnutné, aby sa spotrebiteľ zaregistroval na webovej stránke www.sagesk.sk najneskôr do 60 dní od dátumu zakúpenia, ktorý je uvedený na doklade o kúpe. Na základe tejto registrácie si spotrebiteľ vytlačí certifikát s unikátnym číslom spoločnosti FAST PLUS, ktorý následne oprávňuje spotrebiteľa na uplatnenie nároku na 3-ročnú záruku.

3) Ďalšie podmienky 3-ročnej záruky:
- Nárok na 3-ročnú záruku začína prvým nasledujúcim dňom po skončení zákonom stanovenej záručnej doby (2 roky) a končí uplynutím 1 roka (12 mesiacov) od tohto dňa.
- Využitím 3-ročnej záruky nedochádza k prerušeniu a ani k predĺženiu lehoty po uplatnení nároku na 3-ročnú záruku.
- Pri uplatnení nároku na 3-ročnú záruku je spotrebiteľ povinný predložiť doklad o zakúpení výrobku a certifikát spoločnosti FAST PLUS.
- Nárok na 3-ročnú záruku je možné uplatniť iba priamo v autorizovanom servise spoločnosti FAST PLUS.
- V prípade, že v rámci 3-ročnej záruky nebude možné vadu, na ktorú sa 3-ročná záruka vzťahuje a ktorá bráni riadnemu používaniu výrobku, odstrániť, spoločnosť FAST PLUS vadný výrobok vymení za nový výrobok z aktuálneho sortimentu značky SAGE s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami.
- Oprávnený nárok spotrebiteľa v rámci 3-ročnej záruky bude vybavený v lehote najneskôr do 30 dní od dňa uplatnenia nároku.
- Nárok na 3-ročnú záruku je neprenosný a neprevoditeľný.

4) Nárok na 3-ročnú záruku sa nevzťahuje na vady spôsobené vonkajšími príčinami (napr. dopravnou nehodou, nárazom alebo iným mechanickým alebo tepelným vplyvom, bleskom, búrkou, výkyvmi elektrického napätia, vniknutím tekutiny); použitím alebo zapojením výrobku v rozpore s platnými právnymi predpismi, pokynmi výrobcu alebo návodom na použitie; ďalej spôsobené takým používaním, ktoré je nezlučiteľné  so zachovaním prístroja; použitím na iné účely, ako je použitie v domácnosti; použitím nevhodného príslušenstva, doplnkov alebo materiálu. Ďalej sa 3-ročná záruka nevzťahuje na spotrebný materiál a na bežné opotrebenie výrobku. V prípade výskytu týchto vád môže byť po predchádzajúcej dohode so spotrebiteľom táto vada odstránená za poplatok.

5) Spotrebiteľ si je vedomý, že v súlade s § 19-30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov budú spracované jeho osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail) na účely spojené s registráciou predĺženej záruky ako aj údaje o spotrebiteľom realizovaných nákupoch tovaru (dátum nákupu, kde bol tovar zakúpený, číslo dokladu, model a sériové číslo výrobku) spoločnosťou FAST PLUS, a.s., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, e-mail: oou@sagesk.sk a to na dobu, pokiaľ bude spoločnosť FAST PLUS, a.s. poskytovať predĺženú záruku. Spotrebiteľ si je týmto vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zodpovedná osoba: Mgr. Adam Škarka
IČ:01793691
Sídlo: Jezuitská 582/17, 602 00 Brno
Email: gdpr@advo.cz

6) Spoločnosť FAST PLUS si vyhradzuje právo na zmenu podmienok 3-ročnej záruky s účinnosťou od zverejnenia zmeny. Pre odstránenie prípadných nejasností platí, že na výrobok sa vzťahujú podmienky 3-ročnej záruky účinné v dobe registrácie spotrebiteľa.

Titul, MenoPSČ, Mesto

   
Súhlas s podmienkami registrácie
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Spotrebiteľ svojou registráciou udeľuje súhlas v súlade § 19-30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením mojich osobných údajov spoločnosti FAST PLUS, a.s., so sídlom na Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, IČO: 35712783, IČ DPH: SK2020227616, e-mail: oou@sagesk.sk, ako aj údajov o nákupoch tovaru a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, čas nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) na účely marketingu (najmä distribúcie listu, elektronického listu a/alebo SMS správy obsahujúcej informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany FAST PLUS alebo jej obchodných partnerov), vrátane vykonávania marketingových aktivít spojených s menom spoločnosti FAST PLUS, ako aj jej siete maloobchodných predajní PLANEO Elektro a to na dobu, pokiaľ bude táto internetová stránka prevádzkovaná spoločnosťou FAST PLUS, a.s.. Tento súhlas súčasne slúži aj ako aktualizácia už poskytnutých osobných údajov. Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj možnosti súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti FAST PLUS, a.s. 

Zásady ochrany osobných údajov nájdete TU.

Zodpovedná osoba: SEDLAKOVA LEGAL s.r.o.
E-mal: fastplus@sedlakovalegal.com